Sidee ayaad u Cawin karta Dadka Walaalah ah

  • Ka noqon xubi ka tirsan dadka walalaah ah.
  • Isticimaal ama casharada ka dalaco halkan
  • Baro sidii qof kale oo walaalkaya aad u badbadin laheyd